Skip to main content

产品总览


VC Node 产品线

广泛适用于各个领域维护的状态监测系统

 

VC Node CU

VC Node IO

VC Node AI 20mA

VC Node MUX IF

VC Node MUX


VC Node GeraeteVC Node CUVC Node IOVC Node AI 20mAVC Node MUX IF

VC Node CU

带以太网连接的固定式振动监测仪,用于顶帽式导轨安装。

VC Node IO

VC Node CU的扩展模块,用于连接脉冲传感器(速度监测)

VC Node AI 20mA

VC Node CU的模拟扩展模块,用于电流环路输入。

VC Node MUX IF

VC Node CU的接口模块,用于多路复用链路

VC Node Produltlinie

状态监测

用于早期故障检测的监测软件

 

 

VibroCheck

VC Time Signal Viewer

VibroCheck-VC APP

VibroCheck

状态监测程序